Algemene Voorwaarden

  1. Het kantoor van Advocaat Vadim ANTYCHIN is gelegen te 2000 Antwerpen, Britselei 10 bus 15, ondernemingsnummer 0851.977.427.
  2. Op de diensten verleend door Advocaat Vadim ANTYCHIN zijn geen andere dan deze algemene voorwaarden van toepassing.
  3. Advocaat Vadim ANTYCHIN is de enige contracterende partij met de cliënt. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd en alle diensten worden uitsluitend verleend door advocaat Vadim ANTYCHIN. Advocaat Vadim ANTYCHIN is niet aansprakelijk voor diensten, handelen en/of nalaten door derden die in overleg met de cliënt bij de dienstverlening zijn betrokken (bijv. gerechtsdeurwaarders, accountants, bedrijfsrevisoren, notarissen, enz.).
  4. Advocaat Vadim ANTYCHIN respecteert de deontologische regels van de Orde van Advocaten waar hij is ingeschreven, in het bijzonder de principes van onafhankelijkheid, partijdigheid en geheimhouding.
  5. Voor elektronische communicatie met advocaat Vadim ANTYCHIN en eventuele defecten, schade of virussen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  6. Ereloonstaten worden regelmatig opgemaakt na het verrichten van prestaties. Ereloonstaten zijn contant of via bankoverschrijving betaalbaar. Provisies voor toekomstige prestaties kunnen worden gevraagd. Ereloonstaten zijn door de cliënt verschuldigd ook als deze een derde-betaler aanduidt.
  7. Erelonen en kosten zijn exclusief btw (zie tab "erelonen en onkosten" van deze site).
  8. Advocaat Vadim ANTYCHIN behoudt zich voor om bij niet-betaling binnen de 15 dagen na de verzenddatum intrest aan te rekenen conform de wet en mag na eenvoudige kennisgeving zijn prestaties tot volledige betaling opschorten.
  9. De beroepsaansprakelijkheid van advocaat Vadim ANTYCHIN is beperkt tot de limiet van de dekking verleend door de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten (thans 2.500.000 EUR).
  10. Alleen Belgisch recht, met inbegrip van de regels van de lokale Orde van Advocaten, is van toepassing. Geschillen die niet door de Orde van Advocaten kunnen worden beslecht, worden uitsluitend voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen gebracht.