Privacyverklaring

De verantwoordelijke voor de verwerking:

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is advocaat Vadim ANTYCHIN, met kantoor te 2000 Antwerpen, Britselei 10 bus 15.

De gegevensverwerking en het doel ervan:

Advocaat Vadim ANTYCHIN is bezorgd om de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring bevat een uiteenzetting van ons privacybeleid met betrekking tot het gebruik dat u maakt van zijn internetsite www.advocaat-antychin.com (de 'Site').

Advocaat Vadim ANTYCHIN verzamelt geen persoonsgegevens van u via de Site. De enige voor hem toegankelijke gegevens zijn degene die u vrijwillig meedeelt door het sturen van een e-mail.

De informatie die u verstrekt wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese privacywetgeving (de verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG – General Data Protection Regulation) en meer bepaald met de Belgische wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn:

  • het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
  • de mogelijkheid om u op de hoogte te houden van interessante gebeurtenissen en van juridische nieuwigheden die u kunnen interesseren;
  • de mogelijkheid om de Site en de inhoud ervan op de voor u en uw computer meest doelmatige wijze aan te brengen; en
  • het in acht nemen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die advocaat Vadim ANTYCHIN moet naleven (ook inzake preventie en de strijd tegen het witwassen van geld).

Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u advocaat Vadim ANTYCHIN toestemming om bovengenoemde verwerking uit te voeren.

De Site verzamelt eveneens gegevens die worden verzonden door uw internetbrowser. Deze informatie blijft anoniem en wordt enkel gebruikt (i) voor analytische en administratieve doeleinden en (ii) om de werking van deze Site te verbeteren.

De bewaringsduur van uw gegevens:

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken. Wanneer er een contractuele relatie bestaat tussen advocaat Vadim ANTYCHIN en uzelf, worden uw gegevens bewaard tijdens heel de duur van de contractuele relatie en tot vijf jaar na het beëindigen ervan. U kunt zich op ieder ogenblik uitschrijven voor de diensten waarvoor u zich ingeschreven hebt.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven.

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden, tenzij om aan een door de wet opgelegde verplichting te voldoen.

Cookies:

Deze Site gebruikt geen "cookies".

Uw rechten:

U hebt het recht uw gegevens in te kijken en ze desgevallend te corrigeren of aan te vullen. U mag zich ook steeds gratis verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Gelieve in dit verband uw geschreven, gedateerd en ondertekend verzet door te sturen naar vadim.antychin@skynet.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

Wijziging van het privacybeleid:

Advocaat Vadim ANTYCHIN behoudt zich het recht voor het huidige privacybeleid te wijzigen om zich te schikken naar de geldende wetgeving op de bescherming van het privéleven.